Konkursy

Archiwum

Konkursy

 

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – konkursy Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla szkół

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkursy dla szkół upamiętniające 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Konkursy służą zwiększaniu znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesieniu świadomości prawnej i rozwojowi kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Konkursy są organizowane w 3 kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny,
 • dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej – konkurs na plakat edukacyjny,
 • dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – konkurs na esej.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie MSZ.

Załączniki

Europejska_Konwencja_Praw_Czlowieka

Data: 2018-09-11, rozmiar: 1 MB
REGULAMIN_KONKURSU_NA_ESEJ

Data: 2018-09-11, rozmiar: 403 KB
REGULAMIN_KONKURSU_NA_PLAKAT_EDUKACYJNY

Data: 2018-09-11, rozmiar: 480 KB
REGULAMIN_KONKURSU_PLASTYCZNEGO

Data: 2018-09-11, rozmiar: 385 KB

************************************************************************

W TYM KONKURSIE WYKAZUJESZ SIĘ KREATYWNOŚCIĄ I WYGRYWASZ ŚWIETNĄ NAGRODĘ – DEBIUT W KSIĄŻCE PLUS NAGRODY RZECZOWE:)  PRZYGOTUJ OPOWIADANIE, FELIETON, WIERSZ, ZDJĘCIE ALBO ILUSTRACJĘ NA TEMAT: „KIEDY CZŁOWIEK TONIE, ZAWSZE NALEŻY PODAĆ MU RĘKĘ – ROZWIŃ SŁOWA IRENY SENDLEROWEJ”.

cogito

Regulamin konkursu z okazji Roku Ireny Sendlerowej:

1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Cogito Sp. Z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

3. Uczestnicy przygotowują opowiadanie, felieton, wiersz, zdjęcie albo ilustrację na temat: „Kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę – rozwiń słowa Ireny Sendlerowej”.

4. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres victor@cogito.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres „Victor”, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa.

5. Do pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna, a także elektroniczny adres do korespondencji

6. Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2018 r

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca – na stronie WWW i FB „Victora” oraz w jego papierowym 12. numerze.

8. Wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowym wydaniu książkowym.

9. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną dodatkowo nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka.

10. Prace oceni jury złożone z dziennikarzy i redaktorów Grupy Cogito.

11. Wszelkich informacji o konkursie udziela Magdalena Bogdańska-Maciak, redaktor naczelna czasopisma „Victor”, tel. 504 247 067.

************************************************

I edycja Konkursu

„Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

Znalezione obrazy dla zapytania niepodległość
Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs
„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”.
Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członkowie organizacji młodzieżowych. Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” będzie zebranie informacji i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, zebranie i upowszechnienie informacji o wybranym Bohaterze w środowisku lokalnym lub przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form
• plakat edukacyjny
• film krótkometrażowy
• vlog filmowy

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w bibliotece szkolnej.

**************************

CZYTANIE WARTE ZACHODU

V Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
2. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
3. Celem Konkursu jest:
a) propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej,
b) ujawnianie talentów i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych Lubuszan,
c) promowanie polskiej literatury współczesnej oraz twórczości Adama Mickiewicza,
d) motywowanie młodzieży do poznawania polskiej kultury i przyrody.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każdy uczeń gimnazjum województwa lubuskiego, który przeczyta 10 lektur zaproponowanych przez organizatora (lista utworów w załączeniu).
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem gimnazjum, które przesyła imienną listę uczestników ze szkoły na adres: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl do 31 listopada br. (formularz w załączeniu) oraz zobowiązuje się przeprowadzić na swoim terenie szkolny etap Konkursu.
6. Konkurs jest trzystopniowy:
a) Zawody I stopnia:
 sprawdzą znajomość 10 lektur wskazanych w regulaminie,
zostaną przeprowadzone 27 lutego 2018 r. w gimnazjach, które zgłosiły uczestnictwo swoich uczniów, przez komisje powołane przez dyrektorów szkół,
 będą polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 30 zadań zamkniętych opracowanego przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Do zawodów II stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia;
b) Zawody II stopnia:
 sprawdzą umiejętność interpretacji tekstów literackich z listy wskazanej przez organizatorów,
zostaną przeprowadzone 19 marca 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 będą polegały na napisaniu pracy na jeden z pięciu tematów związanych z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane w regulaminie.
Do zawodów III stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
c) Zawody III stopnia:
 sprawdzą umiejętność wypowiadania się na temat tekstów literackich z listy wskazanej przez organizatorów,
zostaną przeprowadzone 24 kwietnia 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 będą polegały na rozmowie z komisją na temat lektur wskazanych w regulaminie.
Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, a tytuł finalisty 50% punktów.
W Konkursie przewidziano nagrodę finansową w wysokości 500 zł dla zwycięzcy ufundowaną przez organizatorów oraz sponsorów Konkursu, a także nagrody rzeczowe dla pozostałych laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagrody finansowej. Laureaci i finaliści konkursu uzyskują punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół publicznych.
Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Załącznik 1.
Wykaz lektur obowiązujących w V Konkursie dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego pn. CZYTANIE WARTE ZACHODU
1. Adam Mickiewicz, Świteź.
2. Stefan Chwin, Tajemnica „dobrego zła”, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 16 (wyd. z dnia 19 stycznia), s. 18.
3. Jacek Dukaj, Katedra.
4. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach (trzy wybrane opowiadania).
5. Paweł Huelle, Winniczki, kałuże, deszcz [w:] tegoż Opowiadania na czas przeprowadzki.
6. Ryszard Kapuściński, Pińsk, Skacząc przez kałuże, Pułapka, [w:] tegoż Imperium.
7. Sławomir Mrożek, Lolo.
8. Magdalena Parys, Czarny koc [w:] NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców.
9. Marcin Szczygielski, Za niebieskimi drzwiami.
10. Małgorzata Warda, 5 sekund do Io.
Załącznik 2.
ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE
CZYTANIE WARTE ZACHODU
V Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
Dyrekcja Gimnazjum ………………………………………………………………………………………..……
zgłasza udział …… uczniów w V Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU.
liczba
Imienny wykaz uczestników
Lp.
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego
Adres e-mail szkoły……………………………………………………………………,
na który komisja konkursowa będzie wysyłała bieżące informacje.

 

**************************

Orzeł Biały – nasza duma” – ogólnopolski konkurs plastyczny

kancelaria senatu

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

REGULAMIN KONKURSU „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

Biało-czerwona flaga, godło z Białym Orłem w koronie i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole polskiej państwowości. To znaki najważniejsze, wyrażające naszą tożsamość, wokół których gromadzi się wspólnota obywateli Rzeczypospolitej. Kiedy podczas świąt państwowych czy innych doniosłych wydarzeń w życiu polskiego społeczeństwa chcemy w szczególny sposób poczuć łączącą nas więź, odwołujemy się właśnie do tych symboli. Są one dla wszystkich Polaków wyjątkowo cenne. Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas.

Przedmiot regulaminu
§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”, zwanym dalej „konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek Senatu RP.

Cel konkursu
§ 2
1. Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
• popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
• propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
• motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
• zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
2. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych plac plastycznych o tematyce wskazanej w § 5 regulaminu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5 regulaminu.

Organizatorzy konkursu
§ 3
1. Organizatorami konkursu są:
• senatorowie RP, którzy zadeklarowali jego przeprowadzenie w swoim okręgu wyborczym,
• Kancelaria Senatu
– zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
3. Partnerami konkursu są kuratoria oświaty poszczególnych województw.
4. Senatorowie organizujący konkurs mogą wskazać lokalnych patronów medialnych konkursu.

Zakres terytorialny i uczestnicy
§ 4
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

Praca konkursowa
§ 5
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
• rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
• forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
• materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
• praca ma wykonana samodzielnie przez autora;
• udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

Warunki udziału w konkursie
§ 6
1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r.
4. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego. W wypadku okręgu wyborczego, z którego senator nie organizuje konkursu, pracę należy zgłosić do biura senatorskiego z innego najbliższego szkole/placówce okręgu wyborczego, z którego senator przeprowadza konkurs. Spis senatorów wraz z adresami biur senatorskich znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
5. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
6. Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
7. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 5 regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 10 marca 2018 r.
8. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………… „ (wskazanie kategorii zgodnie z § 8 ust. 4 regulaminu).
9. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w § 6 ust. 3 i 7 decyduje data stempla pocztowego.
10. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

Przebieg konkursu
§ 7
Konkurs ma charakter 2-etapowy:
• etap okręgowy, podczas którego do 25 marca 2018 r. oceny prac dokonuje okręgowa komisja konkursowa, wyłaniając najlepszą pracę w każdej kategorii, wymienionej w § 8 ust. 4 regulaminu i przesyłając je do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu do 5 kwietnia 2018 r., z dopiskiem „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………… „;
• etap ogólnopolski, podczas którego do 20 kwietnia 2018 r. oceny prac dokonuje Centralna Komisja Konkursowa.

Komisja konkursowa
§ 8
1. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie:
• na etapie okręgowym – okręgowej komisji konkursowej, w skład której wchodzą osoby powołane przez senatora organizującego konkurs,
• na etapie ogólnopolskim – Centralnej Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą: marszałek Senatu – przewodniczący komisji, przedstawiciele Kancelarii Senatu, eksperci z zakresu heraldyki, artysta plastyk.
2. Okręgowe i centralna komisje konkursowe czuwają nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonują oceny prac konkursowych, wyłaniają najlepsze spośród nich oraz przyznają nagrody i wyróżnienia.
3. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• oryginalność/kreatywność,
• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
4. Spośród nadesłanych w terminie prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu okręgowe komisje konkursowe wybierają po jednej najlepszej pracy w każdej z następujących kategorii:
• uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.
5. Okręgowe i centralna komisje konkursowe mogą także przyznać wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii.
6. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych na etapie okręgowym nastąpi do 20 kwietnia 2018 r.
7. Z rozstrzygnięć konkursu na poszczególnych etapach zostaną sporządzone protokoły, które podpiszą członkowie odpowiednio okręgowych i centralnej komisji konkursowej.
8. Decyzje okręgowych i centralnej komisji konkursowych co do wyboru najlepszych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Ogłoszenie wyników konkursu na etapie ogólnopolskim wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 30 kwietnia 2018 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.
10. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie uzgodnionym z biurem senatorskim.

Nagrody
§ 9
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu:
• etap okręgowy – senatorowie organizujący konkurs ustalają, fundują i wręczają nagrody,
• dodatkową nagrodą za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata wraz z opiekunem do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora organizującego konkurs,
• etap ogólnopolski – nagrody funduje Kancelaria Senatu.
2. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas uroczystości, o której uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w sposób wskazany w § 8 ust. 9 regulaminu.
3. Organizator konkursu może dodatkowo uhonorować autorów najlepszych prac konkursowych poprzez ich publikację, a także umieszczenie wizerunków ich autorów na stronach internetowych Senatu, senatorów prowadzących konkurs i kuratoriów.

Dane osobowe
§ 10
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
• przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

Obowiązywanie regulaminu
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści regulaminu na stronach internetowych Senatu, senatorów organizujących konkurs i kuratoriów.
KALENDARIUM

5 grudnia 2017 r. – umieszczenie listy senatorów (z adresami biur) na stronach z informacjami o konkursie
10 stycznia 2018 r. – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie
10 marca 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych
25 marca 2018 r. – ocena prac przez okręgowe komisje konkursowe
5 kwietnia 2018 r.– ostateczny termin przesyłania najlepszych prac wyłonionych na etapie okręgowym do Kancelarii Senatu
20 kwietnia 2018 r. – ocena prac przez Centralną Komisję Konkursową
21–30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac
maj 2018 r.– odbiór prac z okręgowych komisji konkursowych

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”
1. Zgłaszający (nazwa, adres, numer tel., fax, e-mail szkoły): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Imiona i nazwiska uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie:

L.P.
Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Orzeł Biały – nasza duma” i akceptuję jego warunki,
2) Oświadczam, że przekazałam/łem treść regulaminu, o którym mowa w pkt 1) uczestnikom konkursu oraz uprzedziłam/łem ich o tym, że zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
…………………………………
(podpis dyrektora szkoły)
………………………………….
(podpis nauczyciela)
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”
…………………………………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu
………………………………………………….
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)
………………………………………………………………………………………………….
(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu)

Oświadczenie

Działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu)
niniejszym oświadczam, co następuje:
1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. uczestnika konkursu,
2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w internecie i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych,
6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Kancelarię Senatu autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu,
d) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach;
7) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na Kancelarię Senatu własność wydanego organizatorowi konkursu egzemplarza pracy konkursowej i wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy.
……………………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………………
(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)
* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego.

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”
Lista senatorów organizujących konkurs w swoim okręgu wyborczym wraz z adresem biura senatorskiego.
Lista senatorów zostanie podana do wiadomości 5 grudnia 2017 r.

 

 

*****************************************************

 

 

Rusza XVIII edycja

Mistrza Pięknego Czytania. 

W tym roku  motyw przewodni to ….historia.

Festiwal Czytania zaczyna się  16 maja.

Zgłoszenia można składać do 30 kwietnia!!!

Karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy

*******************************************************

 Konkurs

Czytanie Warte Zachodu

 

Znalezione obrazy dla zapytania czytanie

REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
2. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
3. Celem Konkursu jest:
a) propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej,
b) ujawnianie talentów i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych Lubuszan,
c) promowanie polskiej literatury współczesnej oraz twórczości Adama Mickiewicza,
d) motywowanie młodzieży do poznawania polskiej kultury i przyrody.
4. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każdy uczeń gimnazjum województwa lubuskiego, który przeczyta 10 lektur zaproponowanych przez organizatora (lista utworów w załączeniu).
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem gimnazjum, które przesyła imienną listę uczestników ze szkoły na adres: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl do 15 grudnia br. (formularz w załączeniu) oraz zobowiązuje się przeprowadzić na swoim terenie szkolny etap Konkursu.
6. Konkurs jest trzystopniowy:
a) Zawody I stopnia:
 sprawdzą znajomość 10 lektur wskazanych w regulaminie,
 zostaną przeprowadzone 21 lutego 2017 r. w gimnazjum, które zgłosiło uczestnictwo swoich uczniów, przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły,
 będą polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 30 zadań zamkniętych opracowanego przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Do zawodów II stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia;
b) Zawody II stopnia:
 sprawdzą umiejętność interpretacji tekstów literackich z listy wskazanej przez organizatorów,
 zostaną przeprowadzone 15 marca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 będą polegały na napisaniu pracy na jeden z pięciu tematów związanych
z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane w regulaminie.
Do zawodów III stopnia zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają
co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
c) Zawody III stopnia:
 sprawdzą umiejętność wypowiadania się na temat tekstów literackich
z listy wskazanej przez organizatorów,
 zostaną przeprowadzone 3 kwietnia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim przez członków Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,
 będą polegały na rozmowie z komisją na temat lektur wskazanych w regulaminie.
Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, a tytuł finalisty 50% punktów.

W Konkursie przewidziano nagrodę finansową w wysokości 500 zł dla zwycięzcy ufundowaną przez organizatorów oraz sponsorów Konkursu, a także nagrody rzeczowe dla pozostałych laureatów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagrody finansowej. Laureaci i finaliści konkursu uzyskują punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół publicznych.

Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Załącznik 1.

Wykaz lektur obowiązujących w IV Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU

1. Adam Mickiewicz, Lilije.
2. Jacek Dehnel, Miłość korepetytora, [W:] tegoż, Balzakiana.
3. Jacek Dukaj, Wroniec.
4. Magdalena Grzebałkowska, Po coście tu przyjechali?, [W:] tejże, 1945. Wojna i pokój.
5. Zbigniew Herbert, Kamień z katedry, [W:] tegoż, Barbarzyńca w ogrodzie.
6. Sylwia Chutnik, Renata ucieka z kraju, [W:] Nie obcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców.
7. Tadeusz Konwicki, Kronika wypadków miłosnych.
8. Magdalena Parys, Biała Rika.
9. Marcin Szczygielski, Czarny Młyn.
10. Dorota Terakowska, Samotność Bogów.

Załącznik 2.

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

CZYTANIE WARTE ZACHODU
IV Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

Dyrekcja Gimnazjum ………………………………………………………………………………………..……

zgłasza udział …… uczniów w IV Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU.
liczba

Imienny wykaz uczestników
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nauczyciel języka polskiego

Adres e-mail szkoły……………………………………………………………………,

na który komisja konkursowa będzie wysyłała bieżące informacje.

******************************

Akcja

Pocztówka do Pana Sienkiewicza

Znalezione obrazy dla zapytania sienkiewicz henryk

Czy wiecie, że słowo „pocztówka” w języku polskim zawdzięczamy naszemu wielkiemu pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi?

W 1900 roku autor „Trylogii” wziął udział w konkursie, którego celem było wymyślenie określenia karty pocztowej innego niż pochodząca z języka rosyjskiego „odkrytka”.

Na konkurs nadesłano ponad 300 propozycji. W finale jury rozważało 5 nazw: liścik, listewka, otwarta, pisanka i właśnie pocztówka, którą pisarz zgłosił, ukrywając się pod pseudonimem Maria z R.

Akcja Pocztówka do Pana Sienkiewicza

trwać będzie  do końca grudnia 2016 r.

Zadaniem uczestnika akcji jest własnoręczne wykonanie pocztówki inspirowanej życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza.

Zasady uczestnictwa:

 

 • każdy uczestnik akcji wykonuje własnoręcznie – z poszanowaniem prawa autorskiego – pocztówkę inspirowaną życiem bądź twórczością Henryka Sienkiewicza,
 • pocztówkę należy wykonać na papierze typu brystol/ karton,
 • pocztówka może być wykonana dowolną techniką plastyczną,
 • format pracy – A6 (105 mm x 148 mm),
 • pocztówka musi zawierać w części korespondencyjnej wypisanego adresata oraz nadawcę, a także krótką informację, którą wykonawca pocztówki chciałby przekazać Henrykowi Sienkiewiczowi (np. pozdrowienia, pytanie, refleksję o twórczości…),
 • pracę należy opatrzyć dopiskiem: Pocztówka do Pana Sienkiewicza,
 • uczestnicy akcji mogą skorzystać z przygotowanego przez organizatora szablonu dostępnego na stronie internetowej WOM-u w Gorzowie Wielkopolskim
 • pocztówkę należy wysłać na adres:

 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Wola Okrzejska 105

21- 480 Wola Okrzejska

Szczegóły konkursu na stronie:

http://www.ko-gorzow.edu.pl/olimpiady-turnieje-i-inne-konkursy/4066-2016-10-13-06-31-38

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Misja – książka!”

Znalezione obrazy dla zapytania książka

Ogólnopolski turniej literacki, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki!
Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczyciela – opiekuna drużyny, piszą opowiadania i projektują książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero.

Regulamin konkursu na stronie: https://ridero.eu/pl/konkurs/

*******************************************************

Znalezione obrazy dla zapytania narkotyki

Konkurs „Antynarkotyczny MEM”

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Fundacją „Contra Crimen”, ogłasza konkurs na MEM profilaktyczny pn. „Antynarkotyczny MEM” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach V edycji Zintegrowanych działań profilaktycznych pn. „NARKOTYKI – życiowy FALSTART” i finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko narkomanii w szkole, promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie „MEM-u” („MEM” – Termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem uzależnień od narkotyków w tym dopalaczy. Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową dołączoną do Regulaminu do 18 listopada 2016 r. Autor nadsyła na konkurs tylko jedną pracę.

Pracę należy przesłać na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: Konkursu na MEM profilaktyczny pn. „Antynarkotyczny MEM”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 listopada 2016 r. Komisja konkursowa przyzna za prace: I, II, III miejsce. Komisja może przyznać również wyróżnienie.

Współorganizatorami Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. i Firma Solvay Gorzów – Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty