Konkursy

Archiwum

regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

Organizacja biblioteki

Biblioteka szkolna jest:
1) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej,
2) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań,
3) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
2. Biblioteka czynna jest w dniach i godzinach uzgodnionych z dyrektorem szkoły.
3. Biblioteka zapewnia wolny dostęp do wszystkich swoich zasobów.
4. Współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami, różnorodnymi instytucjami kultury, innymi bibliotekami.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, zadania nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy określa regulamin biblioteki.
6. W skład zbiorów biblioteki szkolnej wchodzą:
1) wydawnictwa informacyjne
2) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,
3) lektury podstawowe i uzupełniające do j. polskiego,
4) książki pomocnicze,
5) literatura popularnonaukowa i naukowa,
6) beletrystyka,
7) wydawnictwa albumowe,
8) prasa dla uczniów i nauczycieli,
9) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,
10) literatura dla rodziców z zakresu wychowania,
11) dokumenty audiowizualne,
12) filmoteka,
13) wydawnictwa multimedialne,
14) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji podstaw programowych poszczególnych przedmiotów nauczania

Zadania biblioteki

1. Gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, prasę, wydawnictwa multimedialne, materiały edukacyjne oraz inne źródła informacji.
2. Udostępnia uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, przekazuje materiały ćwiczeniowe.
3. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów.
4. Promuje czytelnictwo.
5. Wyrabia i pogłębia u gimnazjalistów nawyk czytania i uczenia się.
6. Uczestniczy w pełnieniu wobec uczniów podstawowych funkcji szkoły:
wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej.
7. Organizuje różnorodne przedsięwzięcia, rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną takie jak: wystawy, konkursy, ekspozycje, spotkania autorskie i tematyczne.
8. Współpracuje z różnorodnymi instytucjami, innymi bibliotekami.
9. Promuje swe działania na stronie internetowej szkoły i na portalu społecznościowym Facebook.
10. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez dostęp do wszystkich zasobów biblioteki i Internetu, współpracę z innymi bibliotekami.
11. Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
12. Współpracuje z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów.
13. Udostępnia rodzicom literaturę i inne materiały m.in. z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.

Zadania nauczyciela–bibliotekarza

1.Praca pedagogiczna:
1) udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni (książek, zasobów multimedialnych, prasy…) innych źródeł informacji (strony www.),
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, w tym czytelniczych,
3) wyrabianie i pogłębianie u gimnazjalistów nawyku czytania oraz uczenia się,
4) promowanie czytelnictwa,
5) uczenie aktywnego odbioru dóbr kultury,
6) organizacja szeregu przedsięwzięć, rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
7) kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, tworzenie ku temu warunków,
8) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
9) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników,
10) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy interesujące czytelników (np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się, problemów życiowych);
11) organizacja współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami i instytucjami kultury
12) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracujących z biblioteką

2. Prace organizacyjno-techniczne:
1) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
2) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego;
3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,
5) prowadzenie ewidencji zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestry ubytków);
6) ewidencja wypożyczeń,
7) opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja),
8) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
9) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki (dziennik statystyki dziennej, rocznej i okresowej) ,
10) planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych)
11) składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
12) doskonalenie warsztatu swojej pracy.

 

Zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami

Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły;
2) nauczyciele;
3) inni pracownicy szkoły;
4) rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.
1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne, czytelnicy mogą korzystać z wi-fi.
2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w ramach Sieci Współpracy Bibliotek Lubuskich.
3. Do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez bibliotekę mają prawo wszyscy uczniowie szkoły.
4. Gimnazjaliści, rodzice, nauczyciele, mają prawo współorganizować konkursy, wystawy, spotkania tematyczne (i inne przedsięwzięcia) realizowane przez bibliotekę.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
6. Podręczniki są wypożyczane na cały rok szkolny.
7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
8. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się o wypożyczenia międzybiblioteczne.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza.
10. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do potwierdzenia obiegówką zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
12. Uczniom, biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
13. Do biblioteki nie można wnosić ubrań wierzchnich.
14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
15. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane następujące kroki:
a. okresowe wstrzymanie wypożyczeń,
b. ograniczenie możliwości wypożyczania książek,
c. zatrzymanie obiegówki.

 

*********************************************************

 

Umowa użyczenia bezpłatnych podręczników
w Szkole Podstawowej nr 13w Zielonej Gorze

1. Użyczający – Szkoła podstawowa nr 13 w Zielonej Górze  jest właścicielem podręczników/materiałów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia uczniów w gimnazjum.
2. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego.
3. Uczeń zobowiązuje się do używania podręczników /materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do utrzymania ich w należytym stanie.
4. Nie wolno oddawać podręczników do korzystania innym osobom.
5. Wypożyczanie i zwrot podręczników odbywa się w terminie podanym przez bibliotekę szkolną.
6. Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć okładkami.
7. Dołączone do podręczników płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
8. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw podręczników.
9. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek wpisów w wypożyczonych podręcznikach.
10. Nieumyślnie uszkodzony podręcznik (zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze jego wykorzystywanie) należy naprawić.
11. Podręcznik zniszczony (porysowanie, popisanie, rozerwanie, zalanie, wyrwanie i zagubienie kartek, usunięcie kodu kreskowego, inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne z niego korzystanie) należy odkupić.
12. Odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia ponosi uczeń/rodzic.
13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 13 zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki.
14. Uczeń otrzyma komplet podręczników do następnej klasy, jeśli zwróci do biblioteki wszystkie wcześniej wypożyczone podręczniki.
15. Umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązuje przez okres 3 lat.

 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/ opiekuna

 

*********************************************************************

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty